Halfweg de legislatuur: analyse van het programma van Idee Diksmuide

Op 6 februari 2022
`In welke mate hielden de coalitiepartners Idee Diksmuide en CD&V zich aan hun verkiezingsbeloftes? Nu de helft van de legislatuur er op zit is het tijd om een balans op te maken.
 
Dit zijn de 13 grote pijlers voor 2025 uit het verkiezingsprogramma van Idee Diksmuide. Wat werd reeds gerealiseerd, wat staat nog in de steigers en welke ‘ambities’ verdwenen geruisloos? 
 
U vindt onze analyse (gele tekst) hieronder.

1. Sociale zaken 

Het sociaal “loket” via een mediacampagne meer bekendheid geven als een zeer laagdrempelig aanspreekpunt voor alle sociale problemen Aan dat loket wordt informatie verstrekt zodat de problemenkunnen daar opgelost worden of moeten verwezen worden naar de bevoegde diensten. Het sociaal huis bestaat nog steeds. Bij ons weten is er geen mediacampagne geweest. 

Een eerstelijnscentrum. Een aanspreekpunt worden via een uniek noodnummer voor noodsituaties zoals kinderen in extreme kans armoede, partner- of intrafamiliaal geweld of andere acute sociale problematiek. Geen zicht op specifieke acties.

Voorzien in residentiële opvang en zeer doorgedreven begeleiding en financiering. De dagprijs van het WZC Yserheem werd verhoogd.

Een eerstelijnszorg centrum uitbouwen waar alle eerstelijnswerkers op medisch en paramedisch gebied metelkaar kunnen overleggen: huisartsen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, psychotherapeuten, logopedisten,diëtisten, tabakologen, CAW, CLB, OCMW, Kind en Gezin, drug- en andere hulpverleners. Ook een opstapnaar juridische hulpverlening kan hier gebeuren. Er is geen eerstelijnszorgcentrum.

Een contact- of meldpunt waar men terecht kan voor buitenschoolse kinderopvang. De stad nam geen nieuwe initiatieven i.v.m. kinderopvang.

Ondersteunen van mensen bij moeilijke administratieve taken: bvb het invullen van een belastingaangifte.

De mantelzorgpremie ook toekennen in situaties waar de verzorgde geen “eentje” op de mutualiteitklevers heeft(omnio statuut). Dus ook toekennen als de zorgbehoevende “slechts” 60¨invaliditeit heeft. Het reglement werd (nog?) niet aangepast.

Het ziekenvervoer moet beter en gemakkelijker geregeld worden. Bereikbaarheid ziekenhuizen is moeilijker geworden door het schrappen van het busje naar de ziekenhuizen in Roeselare en Ieper.

Een tweede ambulance voor de dienst 100 : als de ziekenhuizen van Roeselare naar Oekene verhuizen, zal éénambulance soms uren onderweg zijn met een patiënt

Betere afspraken tussen mutualiteiten en privé- ziekenvervoer.

Behoud van de mug-heli. Stad Diksmuide blijft ondersteunen.

Huisvestingsproblemen aanpakken. Projecten voor sociale woningbouw, weinig bouwgrond op de reguliere markt.

In Diksmuide mag geen ruimte zijn voor discriminatie op basis van ras, huidskleur of seksuele geaardheid!

2. Mobiliteit 

A. Doorgaand verkeer 

 • Het dossiere van de Zuidwestelijke omleidingsweg strikt opvolgen en druk op de ketel zetten! De werken zijn aangevat. Er blijven nog enkele problemen die opgelost moeten worden, o.a. aansluiting ring op Woumenweg en Eikhofstraat. 
 • Een haalbaarheidsanalye uitvoeren voor de aanleg van een noordelijke ring. Het blijft wachten op een haalbaarheidsanalyse.
 • Alle “zwaar” verkeer zoveel mogelijk het centrum laten vermijden. Geen initiatieven ondernomen.
 • Pervijze ontlasten door een verbinding te voorzien tussen de Veurnestraat en de Pervijzestraat. Geen initiatieven ondernomen.
 • Verkeer in het centrum verbeteren door aan de hoek van de Markt en de Adm. Ronarchstraat en aan de kerk het verbod om naar links af te slaan richting Oostende op te heffen. Na druk van N-VA, met wat vertraging, toch uitgevoerd.
 • Verkeersproblemen op andere plaatsen in Diksmuide en deelgemeenten oplossen in overleg met deomwonenden. Zowel in het dossier van de Grauwe Broedersstraat als in dat van de Kruisstraat (Esen) was van echt "overleg" geen sprake. Opvallend is dat in beide dossiers individuen met banden met Idee hun zin konden doordrijven.

B. Parkeerproblemen

Meer parking in de onmiddellijke omgeving van de Markt! Het project Boterhalle kan een oplossing bieden, maar ookde omgeving zwembad en andere privé of pps projecten komen in aanmerking. Enkel een parking onder de Boterhalle werd door het stadsbestuur onderzocht, andere pistes niet. De ondergrondse parking moet er nu komen voor Idee, ook al ijkt de kostprijs nu al hallucinante proporties aan te nemen (€1,5 miljoen) en voor grote vertraging te zorgen.

Een volwaardige randparking langs de noordzijde van Diksmuide. Geen initiatieven ondernomen.

De bestaande randparkings van Diksmuide veiliger maken zodat ze als een volwaardig alternatief voor het parkeren op de Grote Markt kunnen dienen. De randparkings moeten goed uitgerust zijn met adequate verlichting. De parking aan het station op een goede manier inrichten, staat op de planning.

C. Openbaar vervoer

Alert blijven dat het openbaar vervoer in Diksmuide en zijn dorpen behouden blijft! Zowel de trein als (bel)bus moeten voor een goede dienstverlening zorgen, ook voor de omliggende gemeenten, scholen en bedrijven. Het stadsbestuur onderhandelde mee het plan ‘Lokale basisbereikbaarheid’. De burgemeester is lid van de vervoersregioraad.

D. Mobiliteit voor mindervaliden en zwakke weggebruikers verbeteren

2020 was een absoluut rampjaar voor de zwakke weggebruikers in Diksmuide. Er vielen veel meer zwaargewondefietsers en voetgangers dan gemiddeld over het Vlaams gewest. Er werden fietsstraten aangeduid, maar een adequate handhaving ontbreekt.

Op bepaalde gevaarlijke punten zijn de agenten die tijdens de ochtendspits toezicht hielden verdwenen. Een deelwagen voor rolstoelgebruikers staat op de meerjarenplanning.

3. Toerisme - cultuur 

Terrassen op de markt moeten esthetisch verantwoord zijn waarbij gestreefd wordt naar uniformiteit. Ditmaakt een doordacht terrassenbeleid hiervoor broodnodig! Terrassenbeleid is niet veranderd t.o.v. de vorige legislatuur.

Animatie ook voor de horeca in de dorpen. Voor alle dorpen wordt jaarlijks een “cultuur cheque” uitgereikt, waarbij over de invulling het bewonersplatform/feestcomité zelf een beslissing neemt over het te besteden bedrag: vuurwerk, concertjes,kerstverlichting. De ‘cultuurcheques’ voor de dorpen bestaan niet. Er is meer kerstverlichting in de dorpen.

Meer sfeer scheppen in de centrumstraten en pleintjes zoals bv. de Schipstraat, Konijnenstraat, Schoolplein,Vredesplein, Italië en Vismarkt, enz… Het pleintje voor de bibliotheek opwaarderen als ontmoetingsruimte. Geen initiatieven voor pleintje bibliotheek.

Ruimte voor mobilhomes met de noodzakelijke voorzieningen. Enkele privé-initiatieven.

“Water” als toeristische trekpleister promoten door het verder uitbreiden van de plezierhaven en de recreatievewateractiviteiten met respect voor flora en fauna en het vrijwaren van overlast voor de buurtbewoners. Diksmuide zette water in als troef voor de toeristische sector, we denken o.a. aan de overzetbootjes.

In de verf zetten van de “couleur locale” onder de slogan: “Diksmuide, stad van zuivel en open ruimte” door promotie van de lokale Bed & Breakfasts en het landbouwtoerisme.

Uitbouwen van meer fiets- en wandelroutes. 

Promotie van verkoop van streekproducten. Ook hier merken we weinig initiatieven, de korte keten mag nog meer gepromoot worden.

Cultuur dichter bij de mensen brengen:

 • Meer cultuur “in de stad” met een zomers cultureel festival met o.a. straattheater en kinderanimatie. Ook de dorpen hierbij betrekken. Ondanks corona enkele goede initiatieven. 
 • Op vaste tijdstippen kleine klassieke (aperitief) concertjes op zondagvoormiddag. Dit werd gerealiseerd tijdens de zomermaanden. 
 • Gebruik maken van een kiosk op de markt. Idee Diksmuide zou opteren voor een vaste kiosk zoals op het Wapenplein in Oostende als "erfgoed" dit goedkeurt. Er kwam geen vaste kiosk, gelukkig maar. 

4. Kerken en begraafplaatsen 

Idee Diksmuide is vragende partij opdat de kerken hun deuren zouden open zetten voor “vieringen” zoals een huwelijk of een uitvaartplechtigheid ook zonder “katholieke” liturgie”. Geen verandering merkbaar.

De nieuwe begraafplaatsen, die niet langer rond de kerk in het centrum liggen, moeten zoveel mogelijkuniform zijn. In de dood zijn we immers allemaal gelijk. IdeeDiksmuide is dan ook een koele minnaar van deurnenkerk in Lampernisse waar weer een onderscheid gemaakt wordt tussen binnen en buiten. Deze 19de -eeuwse toestanden zijn te vermijden. De urnenkerk werd in gebruik genomen, beslissing vorige legislatuur.

Het onderhoud van de kerkhoven moet beter. Wij krijgen nog steeds veel klachten over het onderhoud van de kerkhoven.

5. Jeugd en onderwijs

Jongeren 

 • Een educatief fietsparcours waar jonge kinderen op veilige wijze leren omgaan met het verkeer. Het fietsexamen bestond al, geen plannen voor een educatief fietsparcours.
 • Een fuifzaal voor jongeren plannen we best aan de rand van de stad. Idee Diksmuide opteert hierbij voor een enquête bij de bevolking voor de beste locatie. Fuifzaal komt op de plaats van de oude Boterhalle, er kwam geen enquête.
 • De speelpleinwerking in de dorpen ondersteunen. Kinderen hebben recht op een goed onderhoudenspeelplein in eigen dorp. Speelpleinwerking verloopt stilaan beter. Tekort aan speelpleinwerking voor de allerkleinsten blijft. Vele pleintjes hebben te maken met vandalisme.
 • Maximale participatie door jongeren bij het opstellen van een jeugdbeleidsplan waarbij jeugdraad,jeugddienst en scholen geregeld met elkaar overleggen. Ook op vlak van jeugd gaat participatie er op achteruit. 
 • Bivakplaatsen ter beschikking stellen voor zomerkampen; op die manier wordt Diksmuide op de kaart gezet en maakt de jeugd van andere steden kennis met onze stad. Geen initiatieven ondernomen door de stad. 
 • Een uitleendienst, die ook interactief vlot hanteerbaar is en doelgericht tewerk gaat. Geen initiatieven ondernomen. 
 • Een jongerentelefoon en -loket waar Diksmuidse jongeren met allerlei problemen terecht kunnen en dit in nauwe samenwerking met het sociaal loket. Geen initiatieven ondernomen. 
 • Verder uitbouw van het  “blok kot”. Het aanbod blijft erg beperkt, gefragmenteerd en niet altijd goed gelegen. In de eigendommen van de stad is veel meer mogelijk.

Onderwijs

 • Schoolomgevingen moetenabsoluutveilig zijnmet o.a. duidelijke zebrapaden. Veiligheidsinvesteringen aan school Keiem werden verworpen. Helaas moeten we ook vaststellen dat er minder agenten een oogje in het zeil houden bij gevaarlijke punten tijdens de spitsuren. 
 • Het onderwijs stimuleren tot het maximaliseren van de mogelijkheden, zodat jongeren een job kunnen vinden in eigen stad. 
 • Een maximaal aanbod van het lessenpakket indeverschillendevestigingen,zodat een scholenkwestie zoals in Keiem en Leke, wordt vermeden. Geen verandering in beleid. 

6. Financiën 

 • Rationeel en zuinig omspringen met de beschikbare middelen. Het wordt “zaaien naar de zak”, gezien de vele investeringen tijdens deze legislatuur. Rampzalig financieel beleid. Schuldenberg blijft stijgen en de investeringsmarge smelt weg. Grote groei van vaste kosten en de factuur wordt naar de volgende generatie doorgeschoven.
 • Verlagen van de opcentiemen en gemeentebelastingen die nog altijd bij de hoogste van Vlaanderen behoren. De verlaging beloven ze net voor de verkiezingen. ;-) 
 • De tarieven van het drinkwater gelijkstellen over het volledige grondgebied. Nog steeds verschillende tarieven. 
 • Verhogen van de subsidies voor de verenigingen uit respect voor het vele vrijwilligerswerk! De coronasteun die de stad kreeg van de Vlaamse Regering werd gebruikt om de subsidies van alle verenigingen te verdubbelen, ongeacht de nood aan extra steun.
 • Idee Diksmuide wil een volledig transparante boekhouding. Een stadsbestuur moet eenvoorbeeldfunctie uitstralen! Volledig akkoord!

Als men financiën voorziet voor de bouw van een zwembad en een sporthalle, waar wij niets op tegen hebben, moet men dan ook de nodige middelen voorzien voor bijkomende parking in de onmiddellijke omgeving van de Grote Markt. Want dit is toch wel de duidelijke vraag van meer dan 5000 Diksmuidelingen.

Dit wil niet zeggen dat er zomaar met geld gesmeten moet worden! De kostprijs van de ondergrondse parking schatten wij op €1,5 miljoen voor 39 parkeerplaatsen… 

7. Landbouw en milieu 

 • Voldoende mogelijkheden aanbieden om bij grote droogte te kunnen beregenen door waterbuffergebieden aan te leggen in samenspraak met industrie, Provincie, Vlaams Gewest en uiteraard landbouw en milieu. Er zijn plannen om een bufferbekken aan te leggen.
 • Vergunningen voor vijvers en open putten moeten op eenvoudige wijze worden kunnen gegeven. 
 • Geen uitbreiding van nieuwe natuurgebieden ten koste van landbouwgrond op het grondgebied Diksmuide. Er zijn enkele goede initiatieven om kleine bosjes aan te leggen o.a. Gallileibos en nabij de Raepestraat.
 • De landbouw dichter bij de consument brengen door o.a. de korte keten actief te promoten en landbouwers meer mogelijkheden te bieden voor de verkoop van “eigen kweek”. Met steun van de provincie.
 • Mogelijkheid aanbieden tot verwerken van recycleerbare plastieksoorten met de “rose” zakken! De ophaling van restafval gaat van wekelijks naar 1 keer per 2 weken en er werd overgeschakeld naar bakken i.p.v. de zakken. Voor de bewoners van de appartementen in onze stad brengt dat heel wat (geur-)hinder met zich mee. Er mag meer in de PMD-zak, wat een goede zaak is, maar er wordt niet meer opgehaald. De PMD-zakken werden duurder. Naar onze opmerkingen hadden CD&V en Idee geen oren.
 • Zorgen voor een snelle internetverbinding voor iedereen die op het platteland woont.
 • Aansluiten van iederbedrijf op (eventueel draadloos) internet. Proefproject van Fluvius bleek kat in een zak voor plattelandsbewoners die ver van de openbare weg wonen.
 • Respect tonen voor het landbouwverkeer in Diksmuide.

8. Openbare orde

 • Stadswachters inzetten met meer bevoegdheden zoals het uitschrijven van gasboetes bij sluikstorting o.m. in het centrum, langs en in waterlopen en langs de fietsroutes. 
 • Meer vuilnisbakken voorzien. Geen goed idee, mensen motiveren minder vuilnis mee te brengen of het terug mee naar huis te nemen is de boodschap.
 • Het Gemeentelijk Administratief Sanctierecht (GAS) uitbreiden en hiermee kleine criminaliteit, achterlaten van hondenpoep en sluikstorten e.d. zwaarder bestraffen. Op initiatief van N-VA werd het mogelijk om de kost voor het verwijderen van het achtergelaten zwerfvuil/sluikstort te weerhalen op de vervuiler. 
 • De sociale controle opvoeren door gebruik te maken van een verplaatsbare gecamoufleerde camera. Gerealiseerd, er werd een mobiele camera aangekocht.
 • Het BIN (buurt informatie netwerk) terug beter promoten en activeren, zodat burgers en handelaars sneller op de hoogte zijn van (kleine) criminaliteit en alert kunnen reageren.
 • Recyclagepunt voor zachte plastic. Overbodig door nieuwe invulling PMD-zakken.
 • Straatverlichting ’s nachts behouden. Straatverlichting blijft ongewijzigd uit!

9. Energie

Opmaken van een lokaal energieplan in samenspraak met alle betrokken partijen waarbij de nadruk ligtop een energiezuinig beleid. 

Idee Diksmuide is een grote pleitbezorger van hernieuwbare, alternatieve energie. Naast zonnepanelen, moeten wij ook de kaart trekken van de windenergie. Diksmuide is immers een grote windrijke regio. Naast bijkomende grote windmolens op de site van de “Put van Nieuwkapelle”, opteren wij voor het plaatsen vankleine windmolens op daarvoor geschikte plaatsen.

Een aantal kleine windmolens werden bij landbouwers vergund, een positieve evolutie.

10. Dorpen en Centrummanagement 

 • Naast een volwaardige centrummanager als coördinator van economie, handel, toerisme enevenementen, ook de de bevoegdheid DORPEN in het leven roepen om beter te luisteren naarde grieven van de deelgemeenten. De saga rond het aanstellen van een centrummanager werd een farce waarbij de rand van het wettelijk toelaatbare werd opgezocht. Er is deze legislatuur een schepen voor dorpen.
 • Ieder dorp moet zijn eigen ontmoetingscentrum hebben maar dorps- en volkscafés moeten ook ondersteund worden. Voor velen is dit “the place to be”! Hierbij kunnen evenementen zoals“Zomerse Vrijdagen” ook eens in de dorpen doorgaan! Corona gooide roet in het eten. Zomerse vrijdagen ging al 1 keer door in een dorp. 
 • Vooraleer vergunningen voor grote bouwprojecten af te leveren, moeten de belanghebbende burgers via volksraadplegingen inspraak krijgen. Er is geen sprake van inspraak, waardoor omwonenden bij zowat alle grote bouwprojecten bezwaar aantekenen.
 • Meer groen voorzien in het straatbeeld en waar mogelijk zitbanken plaatsen waar mensen elkaar gemakkelijk kunnen ontmoeten, zoals bv. op het pleintje voor de bibliotheek…Het voorstel van N-VA voor een nieuw groen pleintje voor CC Kruispunt werd afgewezen. Er komen enkele nieuwe banken, geen nieuwe inrichting van pleintje voor bibliotheek.
 • Eén centraal onthaal telefoonnummer zal het melden van klachten in het kader van overlast, hinder, sluikstorten, enz. … eenvoudiger maken en zorgen voor een snellere opvolging ervan. Geen nieuwe initiatieven.
 • Een ruimtelijk economisch onderzoek uitvoeren met betrekking tot de inventarisering van leegstanden de aantrekkingskracht van het handelscentrum. Een actieplan opstellen en uitvoeren om Diksmuide in een betere concurrentiepositie te plaatsen tegenover andere centrumsteden. Op economisch vlak worden heel wat initiatieven afgeblokt. Resultaat is dat winkels zoals Fun en Jumbo kiezen voor Veurne en Diksmuide met lege handen achter blijft. Op heus economisch overleg met acties en echte impulsen blijft het wachten. Het voorstel van N-VA Diksmuide om een efficiënte handelsraad op te richten lijkt ons pertinenter dan ooit.
 • Een gedeelte van de Gen. Bar. Jacquesstraat moet als winkelkerngebied herkenbaar en aantrekkelijk zijn met hoogwaardige en unieke winkels en horecazaken die ook mensen van buiten Diksmuide aantrekken. Er werd ingeschreven in een project van de provincie, echte plannen of realisaties blijven uit.
 • Enkele fietsen in plaats van een auto als hoofdprijs eindejaarsactie. Dit is nu zo.
 • Meer versieringen, bevlagging en sfeerelementen tijdens bepaalde (feest)periodes, zodat       Diksmuidealtijd aantrekkelijk is voor de bezoeker. Er is meer kerstverlichting, heel wat animatie kon niet doorgaan wegens corona.

Breekpunten voor de dorpen 

 • Vladslo: Wikkelaarstraat - Kortewildestraat : wegversmallingen en verkeersdrempels moeten worden verwijderd. Alternatief snelheidsmeters met regelmatige snelheidscontroles. Wegversmallingen en verkeersdrempels liggen er nog altijd.
 • Esen, Kruisstraat: nieuw overleg over het plaatselijk verkeer. Het landbouwverkeer moet sowieso doorgang blijven krijgen. Overleg kwam er niet, op een amateuristisch georganiseerde stemming werd plaatselijk verkeer afgeschaft. Ruimte voor een compromis was er niet.
 • Woumen: het stort in de Rapestraat moet worden gesaneerd, nog aanvullen met de opmerkingen van Heidi (zie bijkomende mail). Stappen in de goede richting worden gezet, we blijven wachten op opmerkingen van Heidi.
 • Beerst: het voorziene voetbalterrein achter OC Ter Zaele moet ook kunnen fungeren voor andererecreatiedoeleinden.  Lokaal voor de KLJ. Lokaal voor de KLJ staat op de planning.
 • Keiem: dringende oplossing voor voetbalploeg SP Keiem. Het oude kerkhof rond de kerk uiteraard in GRONDIG OVERLEG MET DE NABESTAANDEN overplaatsen naar het kerkhof in de Streuvelstraat op kosten van de Stad. Vanuit dit oogpunt kan er in Keiem een dorpsplein worden gecreeërd. Voetbalveld Keiem, zie 'sport' pijler. Verhuis kerkhof in uitvoering.
 • Lampernisse: beter openbaar vervoer en betere verlichting. Geen initiatieven genomen.
  • Wij zijn een koele minnaar van een urnenkerk. De dood is immers voor iedereen gelijk! De urnenkerk is geopend, maar is eigenlijk een realisatie van het vorig bestuur.
  • Geen A19 door de komgronden van Lampernisse. Er ligt nog geen A 19 in Lampernisse.
 • Pervijze, wat met het OC Ten Bercle? De omleidingsweg zal sowieso een aanzuigeffect kennen, waarbij Pervijze de dupe zal zijn. Idee Diksmuide opteert in eerste instantie voor een Noordwestelijke omleidingsweg (=N369-Oostendebaan-N35-Kaaskerke). Indien niet mogelijk préfereren wij voor een kwartring via de Veurnestraat-Pervijzestraat, waarbij men dient de afrit Oostduinkerke te nemen. Plannen OC Ten Bercle blijven aanslepen. Geen plannen voor noordwestelijke omleidingsweg, noch ring Veurnestraat-Pervijzestraat.
 • Leke, nieuw chiroheem is meer dan noodzakelijk! Realisatie vorige legislatuur. 
  • Blokken moeten worden verwijderd in de Koekelarestraat. De blokken staan er nog altijd.
  • Muren in de Kruiskalsijdestraat vormen een groot gevaar. Dit moet worden aangepast.
 • Kaaskerke : Als toegangspoort van Diksmuide is de site van de voormalige kerk van Kaaskerke een kankerplek. Voor een herbestemming van een kerk wensen wij geen Kaaskerke 2. Op vlak van herbestemmingen van kerken werd nog geen initiatief genomen.

11. Sport 

Het voetbalterrein in Beerst samen met O.C. ‘Ter Zaele’ uitbreiden met meer en gevarieerdesport/recreatie mogelijkheden. Geen nieuwe initiatieven. 

Een structurele oplossing voor de accommodatie en voetbalvelden van Sporting Keiem. Het stadsbestuur koos ervoor om nogmaals te gaan voor een vergunning op de oude site. Met het nieuwe beroep van Omgeving Vlaanderen lijkt deze piste definitief onhaalbaar. Helaas werd ondertussen geen werk gemaakt van een aanpassing van het GRS en RUP Keiem. Als het GRS in 2018 was afgewerkt zoals voorzien dan konden de werken voor een kunstgrasveld op de nieuwe site nu ongeveer van start gegaan zijn. 

De subsidies voor sportverenigingen met een jeugdwerking moeten omhoog want jeugd en sport staan garant voor gezonde mensen. De subsidies werden verdubbeld, net zoals alle andere verenigingen.

Een jaarlijks sportevenement met uitstraling in Diksmuide zou een algemene promotie betekenen voor elke sportieve Diksmuideling. Geen nieuwe initiatieven.

12. Bedrijven en KMO's 

 • Vlotte communicatie en dossierbehandeling bij vergunningsaanvragen door het oprichten van een echt “ondernemersloket”. We zien weinig veranderingen. Een audit op de dienst ruimtelijke ordening was erg kritisch over de termijnen bij het behandelen van dossiers.
 • Naast de opcentiemen op de BV en vennootschapsbelasting, is een belasting op de bedrijfsvestiging voor elke zelfstandige één te veel. De stad beslist hier autonoom over en Idee Diksmuide wil deze pest belasting afschaffen. De pest-belasting bestaat nog steeds.
 • Maximale tewerkstelling in eigen streek is van groot belang: Idee Diksmuide wil een snelleontwikkeling van een nieuwe ambachtelijke zone achter de IJzertoren. Ontwikkeling ambachtelijke zone kan pas na aanleg kwartring.
 • Regelmatig bezoeken van onze bedrijven en luisteren naar wat er leeft onder onze ondernemersen daaruit acties ondernemen. De oprichting van een echte handelsraad (voorstel N-VA Diksmuide) dringt zich meer dan ooit op.
 • Een jaarlijks event voor en door de Diksmuidse ondernemers als netwerking moment. Dit werd nog nooit ingericht.
 • De stedelijke website verder ontwikkelen tot een gebruiksvriendelijk medium, waarbij ondernemers, inwoners en bezoekers via een specifiek portaal op een vlotte wijze informatievinden omtrent vergunningen, wegeniswerken, enz. We merken weinig veranderingen.

13. Communicatie 

Aan de bevolking de mogelijkheid bieden tot een interactieve toegankelijkheid bij de stadsdiensten, zodat visueel contact tussen burger en overheid ook buiten de loketuren kan plaatsvinden en mindervalide en minder mobiele senioren ook visueel contact kunnen hebben. Klachten en kleine hinder moeten gemakkelijker kunnen gemeld worden via de stedelijkewebsite. Die kunnen dan ook sneller en beter opgevolgd worden.

Geen verandering, hinder zoals de heurhinder op Heernisse raakt maar niet opgelost.

Bij belangrijke beslissingen de bevolking raadplegen via referenda. 

Er werd geen enkel referendum gehouden. Nieuwe inspraak- of overlegsysteem laat op zich wachten. Verschillendeadviesraden werden nog niet hernieuwd (na 3 jaar!).

Onze indruk is dat het huidig bestuur inspraak en participatie niet wenst of zoveel mogelijk bemoeilijkt. Grote dossiersworden zo lang mogelijk uit de gemeenteraad gehouden om dan vaak meerderheid tegen oppositie (13 <-> 12) doorgeduwd te worden. Felle achteruitgang ten opzichte van vorige legislatuur.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is