Programma

Veilig thuis in een welvarend Diksmuide

Mobiliteit

De verkeersknoop ontwarren

De huidige verkeerssituatie heeft een negatieve impact op het economisch leven en op de beleving van onze stad. Heel wat kansen op slimme ingrepen werden de voorbije legislatuur gemist. Het wordt de uitdaging om de beperkte mogelijkheden die overblijven optimaal te benutten en daarbij rekening te houden met alle factoren zoals de beperkte financiële mogelijkheden van de stad, impact van de kwartring, huidige infrastructuur, openbaar vervoer… tot brandstofprijzen, parkeertarieven, kilometerheffingen en snelheidsbeperkingen. Ze zijn allemaal bepalend voor de densiteit en het soort verkeer in onze stad.

  • Waar voldaan is aan de eisen om 90km/u op een gewestweg toe te laten willen wij dit opnieuw invoeren.
  • De stad moet blijven druk uitoefenen om de spoorverbinding en ons station te herwaarderen.
  • De stad moet blijven ijveren voor het doortrekken van de kwartring tot een volwaardige ring.
  • Afschaffen verbod op linksaf slaan Grote Markt.
  • Het parkeeraanbod in het centrum moet omhoog.

Fietsbeleid

Vlaanderen heeft in Diksmuide recent veel geïnvesteerd in fietspaden, maar de fietsmobiliteit zelf stijgt nauwelijks. Op Vlaams en Provinciaal niveau zijn er hiervoor sensibiliseringscampagnes. De stad Diksmuide zelf moet hier eindelijk ook eens op inzetten anders blijft het rendement van de miljoeneninvesteringen zeer ondermaats.

  • De aanleg van een fietspad Vladslo – Esen is een prioriteit.
  • De fietsverbinding met Avekapelle in de Rousdammestraat en de plannen voor het fietspad langs de spoorweg tussen Diksmuide en Kortemark moeten verder uitgewerkt worden.

Op lange termijn

Het stadsbestuur moet nu eindelijk eens zijn gewicht in de schaal leggen om de kwartring gerealiseerd te zien. Maar zelfs met deze realisatie kan je het centrum van Diksmuide niet vrij maken van zwaar verkeer. Die mogelijkheid is verkeken door niet in te gaan op het mobiliteitsplan van N-VA anno 2014. Dit zijn nu vijgen na Pasen. Daarom moeten we nu naar een (veel duurdere) oplossing kijken. Een logische verbinding Kaaskerke – Oostendebaan dringt zich op. Een dergelijke realisatie zal bloed zweet en tranen kosten, maar vooral een sterk stadsbestuur dat bij Vlaanderen gehoord zal worden.

Het stadscentrum reanimeren

Een globale strategie voor ons stadscentrum

Het reanimeren van het stadscentrum staat hoog op onze prioriteitenlijst. De voorbije jaren waren erg moeilijk voor de handelaars en de horecazaken in het gebied rond de Grote Markt. Maar ook in de andere delen van Diksmuide leden onze ondernemers onder de ellende die de files en de gewijzigde verkeer- en parkeersituatie met zich meebracht.

Met een globale aanpak willen wij als stad impulsen geven om de levendige centrumstad te worden die Diksmuide moet zijn. Evenementen, subsidies, promotie en communicatie… de mogelijkheden die de stad heeft zijn groot en die moeten we durven gebruiken als we de toeristen, klanten en zelfs eigen Diksmuidelingen terug naar ons centrum willen krijgen. Dat kan de stad natuurlijk niet alleen. Heel wat kennis zit bij onze eigen ondernemers en die moet zo goed mogelijk geactiveerd worden. Inspraak en overleg als gelijkwaardige partners tussen de stad en de handelaars en horeca is hiervoor onontbeerlijk.

We moeten ons stadscentrum actief gaan promoten. Wij pleiten voor de oprichting van een efficiënte handelsraad (handelaars en horeca) om te zorgen voor een nieuwe dynamiek in de stad. Samen initiatieven nemen vergroot het draagvlak en het succes.

In een levendig stadscentrum is een multifunctionele evenementenhal onontbeerlijk. Wij pleiten er daarom voor om op de site van de Boterhalle de toekomstige evenementenhal te bouwen.

Leegstand van handelspanden

Op vlak van leegstand van handelspanden scoort Diksmuide barslecht. Met gerichte subsidies op een afgebakend gebied willen wij de leegstand van handelszaken aanpakken en terug leven brengen in het centrum.

Diksmuide moet investeren in zijn eigen economie. Subsidies bij het starten van een zaak, renoveren, uitbreiden of herlocalisatie met langs de andere kant een strikte opvolging en heffingen op de leegstand lijken ons een goede zaak.

Algemeen bestuur

Communicatie

Een open communicatie tussen burgers en bestuur (inbegrepen alle stadsdiensten) is de basisvoor het vertrouwen in onze democratie op lokaal niveau.

Het is onze opdracht om iedere Diksmuideling te informeren over de beslissingen van ons bestuur en over het reilen en zeilen in onze stad en deelgemeenten.

Het livestreamen van de zittingen van de gemeenteraad is de meest objectieve manier om de beslissingen en de motivatie van het stadbestuur op een erg toegankelijke manier aan onze inwoners aan te bieden.

Een goed stadsbestuur staat open voor initiatieven die door onze dorpsraden of bewonersplatforms, inwoners of verenigingen genomen worden. Ze moeten uiteraard een maatschappelijke meerwaarde bieden. Op die basis moet overwogen worden die initiatieven vanuit het stadsbestuur te steunen, ongeacht van welke strekking, deelgemeente of groepering de voorstellen ook komen.

De stad dichterbij

Wij willen de stad nog dichter bij de mensen brengen daarom moet blijvend aandacht gegeven worden aan de verdere uitbouw van de digitalisering van onze diensten. Ook in de fysieke wereld moet de drempel tussen de stad en de inwoners naar omlaag.

Met de Bibbus willen we de stadsdiensten meer toegankelijk maken voor de Diksmuidelingen. Het woord zegt het zelf, de Bibbus bezoekt de deelgemeenten op regelmatige tijdstippen, ook waar nu geen bibliotheek-uitleenposten meer zijn. In die bus kun je terecht met al je vragen en kan je de eenvoudige dienstverlening krijgen. Uiteraard heeft de bus ook een bib-functie. Mensen bestellen, reserveren boeken, tijdschriften, dvd’s en kunnen die daar dan afhalen of terug binnenbrengen. Het aanbod op de bus wordt vaak aangepast zodat de mensen ook kunnen ‘snuisteren’ tussen de boeken. De Bibbus kan ook (twee)wekelijks de lagere scholen van de deelgemeenten bevoorraden.

Financieel en personeelsbeleid

Als N-VA kiezen we voor een sober financieel beleid waarbij de tering naar de nering wordt gezet. Alle uitgaven dienen tegen het licht gehouden te worden. We zijn ons goed bewust van het feit dat de financiële ruimte voor nieuw beleid in de nieuwe legislatuur zeer beperkt zal zijn vermits heel wat afbetalingen van grote projecten van deze periode, denk o.a. aan het nieuwe zwembad en de nieuwe sportinfrastructuur, worden doorgeschoven naar de volgende legislatuur.

Toch moet er voor ons ruimte ontstaan voor een verlaging van de belastingtarieven, zowel voor een verlaging van de opcentiemen op de personenbelastingen als voor een verlaging van de opcentiemen op het kadastraal inkomen.

Bij het geïntegreerde personeelsbeleid van stad en OCMW is een modern personeelsbeleid de norm: efficiënte inzet van personeel, permanente evaluatie, aanwerving op basis van kwaliteit en niet op basis van politieke vriendjespolitiek.

Slim verdichten, een slim woonbeleid

Bewoning verdichten is vandaag de dag dé boodschap. De tijd van de grote verkavelingen, gericht op één doelgroep is voorbij. Dit betekent dat niet alle ruimte wordt volgebouwd. Hierbij worden nieuwe woningen dichter van de stads- en dorpskernen ingepland en optimaliseren we alle voorzieningen zoals rioleringen, water, gas, energienetwerken en internet waardoor waardevolle grond en landbouwgebieden gevrijwaard blijven en de maatschappelijke kost daalt. Slim verdichten gebeurt bij voorkeur in de nabijheid van voorzieningen zoals het station en op plaatsen met een goede toegankelijkheid.

N-VA opteert voor een grote verscheidenheid in het woningbestand als antwoord op de woonbehoeften van starters, eenpersoonsgezinnen, tweeverdieners, (jonge) gezinnen en senioren. N-VA stimuleert projecten rond co-housing, kangoeroewonen en wonen in de stadskern, in de nabijheid van het station, het stadspark en de dorpskernen.

Creatief samenwonen
De stedelijke versnippering van Diksmuide en zijn deelgemeenten moet een halt toegeroepen worden om Diksmuide tot een aangename woon- en verblijfplaats te maken. "Slim verdichten” is de boodschap. Betaalbaar en kwaliteitsvol wonen verdient alle aandacht. Jongeren moeten de mogelijkheid krijgen om te kunnen wonen in hun (deel)gemeente. Een evenwichtig aanbod van betaalbare koopwoningen, sociale huurwoningen, zorgwoningen en ook gezamenlijke woningen zijn hierbij een noodzaak. Woonvormen zoals co-housing of kangoeroewonen zijn namelijk een wapen tegen de vereenzaming in onze samenleving. Samenleven wordt er een echt werkwoord en dit op een economisch en ecologisch interessante manier.

Welzijn en zorg

Iedere inwoner droomt van een stad met dorpen waar het goed is om te wonen, te leven, te werken, te genieten en na de actieve loopbaan fijn is om te vertoeven. Iedere inwoner wenst dit: kinderen, jongeren, alleenstaanden en (jonge) gezinnen, valide en personen met een beperking, jonge en oudere senioren, al dan niet zorgbehoevend…

Wij willen iedere doelgroep, iedere persoon de nodige begeleiding, ondersteuning, opvang en zorg aanbieden d.m.v. een gestructureerd Diksmuids zorgbedrijf.

Dit zorgbedrijf heeft als functie al onze inwoners op elk niveau te begeleiden in de vraag naar zorg en bundelt dan ook het antwoord op veel vragen en noden op één plaats. Ook willen wij hier specifiek de aandacht vestigen op mensen met een beperking. Niemand mag het gevoel hebben niet mee te tellen in ons Diksmuide en zich geen deel te voelen van onze gemeenschap. Wij zetten in op een sterke samenleving waar er voor iedereen een plaats is.

Een gemeentelijke kinderopvang die aanvult waar de gewone opvangplaatsen niet voldoen (zaterdagopvang e.d.), maar ook voor ouders met schoolgaande jeugd met opvangproblemen moeten de huidige noden opgelost worden. Het zorgbedrijf moet ook een oudere helpen die vragen heeft over de sociale voorzieningen. Kortom, elke bewoner van Diksmuide van elke leeftijdsgroep die vragen heeft i.v.m. een sociale voorziening kan hier terecht bij goed en degelijk opgeleid personeel die onze inwoners met de glimlach te woord staat. Een centraal loket - waar kennis en kunde aanwezig zijn - om iedere inwoner, met vragen hieromtrent, de juiste info te verschaffen en de meest aangewezen oplossing voor te stellen, is absoluut noodzakelijk.

Om resultaatgericht te kunnen werken is het nodig om zoveel als mogelijk de zorg te bundelen, zonder dat het beroep doen op de “zorgsite” of er gebruik van maken stigmatiserend werkt. Om dit te realiseren is overleg met en tussen alle actoren absoluut noodzakelijk.

Armoede structureel aanpakken

Veel meer dan men vermoedt, komt kansarmoede wel degelijk ook in Diksmuide voor. In Diksmuide woont ongeveer 8% van de bevolking in een kansarme buurt. Voor Diksmuide gaat het hier over ruim 1300 inwoners die in een kansarme buurt wonen! Schaamtegevoel maakt echter dat kansarmoede zich niet etaleert, maar daarom niet minder aanwezig is. Armoede vind je in alle lagen van de bevolking, bij bejaarden, bij werklozen (maar ook bij werkenden), bij middenstanders, bij jongeren, bij kinderen.

Een belangrijk segment binnen deze groep die wel onze bijzondere aandacht verdient zijn de éénoudergezinnen, in concreto doorgaans moeders met kinderen. Het verleden van deze moeders heeft hen in (zeer) veel gevallen zelf opgezadeld met een zware rugzak. Omdat ze vaak zelf in een kansarm milieu zijn opgegroeid, hebben ze weinig scholing genoten, wat hun tewerkstellingskansen op zich al hypothekeert.

Een stadsbeleid, een jeugdwerker, een straathoekwerker moeten prioriteit geven aan het zoeken naar haalbare vrijetijdskansen en gelegenheden om een hobby te beoefenen voor
kansarme jongeren. Om de vicieuze cirkel van kansarmoede te doorbreken, dient zich ook een zeer belangrijke ruimtelijk-stedenbouwkundige maatregel aan, namelijk: afstappen van de idee van sociale woonwijken maar bewust kiezen voor sociale wooneenheden die volledig geïntegreerd zijn in het historische gegroeide stads- en dorpsweefsel. Op deze wijze wordt vermeden dat kansarme kinderen en jongeren in hun woonomgeving enkel en alleen contact hebben met lotgenoten.

Jonge en oudere senioren

De evolutie van onze gezondheidszorg resulteert in een langer en beter leven voor ons allemaal. Deze vooruitgang doet dan ook de noden van onze gemeenschap veranderen.

De ene generatie draagt vaak ook zorg voor de andere, maar dit is jammer genoeg niet altijd voor iedereen en overal mogelijk. Het faciliteren van creatief samen wonen is hier van uitzonderlijk belang. Ook een actief en goed doordacht seniorenbeleid hoort hierbij. Het heeft geen zin de steeds groter wordende groep van ouderen te willen betuttelen. Zij hebben genoeg levenswijsheid om te weten welke hulp of initiatieven hun leven nog meer kwaliteit kunnen bieden.

Naast de vertegenwoordiging van alle Diksmuidse Seniorenverenigingen in de seniorenadviesraad pleiten wij ervoor om een vertegenwoordiger van de ouderen op te nemen in iedere bestaande raad. Zij dragen immers bij aan het maatschappelijk welzijn. Als voorbeeld hiervan verwijzen wij naar het initiatief van de SeniorenAdviesRaad (SAR) i.v.m. de knelpuntenwandelingen dat resulteerde in een advies voor het stadsbestuur. Dit advies overstijgt het belang van de groep senioren en komt ten goede aan alle inwoners. Een gestructureerde opvolging van deze adviezen en een terugkoppeling naar de SAR, binnen een duidelijke afgesproken tijd vinden wij als N-VA een must. Dit voorbeeld moet anderen, individuen en groepen, inspireren om onderbouwde adviezen aan het beleid te geven. Dit is pas participatieve (deelnemende) democratie, waarbij iedere burger positief geïnspireerd wordt om van ons lokale weefsel een echte samenleving te maken.

Een goed uitgebouwde seniorenraad geeft hen inspraak en kan het stadsbestuur de juiste adviezen verlenen. Zo kunnen we deze belangrijke groep op een efficiënte manier de juiste oplossingen aanreiken.

Veiligheid

Aan het begin van deze legislatuur vroeg N-VA camera’s op de Grote Markt en in de stationsbuurt. We werden toen net niet weggelachen, maar 5 jaar later moeten we tot onze tevredenheid vaststellen dat deze camera’s er toch gekomen zijn. Ook de aankoop van ANPR-camera’s door onze politiezone is een stap vooruit voor de veiligheid in Diksmuide. Toch willen wij onze politiediensten nog meer tussen de mensen zien, ook ’s avonds en ’s nachts moeten voldoende mobiele ploegen voor onze veiligheid zorgen.

We vragen een assertieve houding van onze agenten waarbij snel mensen aangesproken worden, maar waarbij ze ook de rol van aanspreekpunt nog meer naar zich toe kunnen trekken. We verwachten veel van ons politiekorps dat een enorme oppervlakte onder zijn hoede heeft en het met beperkte middelen moet redden. Toch willen wij een duidelijke aanpak van de kleine criminaliteit en vandalisme. Hierbij is de strijd tegen drugs ook heel belangrijk.

Het park en de zone rondom het station moeten plaatsen worden waar iedereen zich veilig voelt. Daarnaast moet ook in Diksmuide het fenomeen van hangjongeren en spijbelen aangepakt worden met een programma dat samen met de school, de ouders en de politie wordt ontwikkeld. Ook de “gekende” plaatsen waar drugs verkocht worden moeten meer gecontroleerd worden. Door het gebruik van camera’s kan de strijd tegen drugs en criminaliteit dan weer opgevoerd worden.

Sport en jeugd

Jeugd

N-VA Diksmuide blijft achter de site van de Boterhalle staan als locatie voor de evenementenzaal in het centrum. Het is een locatie waar er sociale controle is voor de jeugd als er een fuif doorgaat, wat voor ons heel belangrijk is. Zoals de naam het zegt biedt een moderne evenementenhal ook de mogelijkheden om andere evenementen te organiseren. Zo moet de Boterhalle opnieuw een troef worden voor meer vitaliteit in de stadskern.

Op onze schitterende, talrijke jeugdverenigingen zijn wij als N-VA Diksmuide terecht trots. De mateloze inzet van de vele vrijwilligers die zich jaar na jaar blijven inzetten om onze jongeren onvergetelijke momenten te bezorgen, verdient zo veel mogelijk steun van ons stadsbestuur. Toch blijven de dorpen achter de IJzer een blinde vlek op vlak van jeugdverenigingen. De stad kan het voortouw nemen om daar verandering in te brengen door te mediëren en infrastructuur ter beschikking te stellen.

Bij de heraanleg van Ten Bercle in Pervijze moet ruimte voorzien worden voor de jeugd. Zowel met N’OBUS als met de speelpleinwerking De Kastanjes en een eventuele jeugdvereniging moet rekening gehouden worden.

Sport

Sport is een belangrijk sociaal bindweefsel. De toelages en kortingen moeten daarom via de sportraad en de verenigingen zo gestuurd worden dat iedereen in Diksmuide aan sport kan doen.

De sportdienst moet de verenigingen stimuleren en begeleiden in hun werking. Een kwalitatief sportbeleid stoelt op een goede samenwerking tussen de sportdienst en de verschillende actoren. Die verschillende actoren worden samengebracht in de sportraad. Een goede sportraad die als volwaardige partner vlot samenwerkt met het bestuur, de sportdienst en de sportverenigingen, is dus van zeer groot belang.

Diksmuide is op sportgebied zeker niet slecht bezig. N-VA wil het beleid verbeteren waar nodig en verderzetten waar het goed loopt.

Er moet eindelijk een definitieve oplossing komen voor SP Keiem en de snelgroeiende tennisclub TC De Maene moet mee ondersteund worden in de uitbouw van hun infrastructuur. Dit geldt tenslotte voor elk initiatief dat de bevolking aan het sporten brengt.

Milieu en landbouw

We hechten allemaal meer belang aan een groene omgeving. Gelukkig is in het landelijkeDiksmuide de natuur nooit veraf. Toch kunnen nog heel wat stappen gezet worden om van Diksmuide een meer natuur- en diervriendelijke stad te maken.

Waterbeheersing

Droogte en wateroverlast, ook Diksmuide zal er in de toekomst niet aan ontsnappen. Daarom is pro-actief ingrijpen wenselijk.

Praktisch kan dat door de Groote Beverdijk een grotere dimensie te geven. De realisatie kan zeer snel gebeuren gezien de nodige onteigeningen al 30 jaar een feit zijn. Het stadsbestuur moet nu eindelijk eens op het gaspedaal duwen om deze implementatie door Vlaanderen gedaan te krijgen. Zo kan niet alleen mogelijke wateroverlast beperkt worden, maar wordt er op deze manier ook een grote watercaptatiemogelijkheid gecreëerd voor onze land- en tuinbouwers in droge periodes.

Méér natuur

N-VA wil meer hagen in ons open landschap en wil het verantwoord aanbrengen van kleine landschapselementen stimuleren. De aanleg van een geboortebos, meer bomen en bloembakken op de Grote markt (zullen ook het vallen tegenhouden over de biggenruggen) en op de pleintjes van onze dorpen en andere quick-wins brengen de natuur dichter bij onze inwoners. We blijven isolatie stimuleren, doen energiemetingen en staan burgers die op een ecologische manier energie willen winnen, zoals met kleine windmolens, nooit in de weg.

We blijven isolatie stimuleren, doen energiemetingen en staan burgers die op een ecologische manier energie willen winnen, zoals met kleine windmolens, nooit in de weg.

Netheid en de strijd tegen zwerfvuil

Zwerfvuil willen we definitief uit onze stad. De zwerfvuilacties moeten opgedreven worden en wij willen voor het eerst in Diksmuide inzetten op controle en bestraffing van de vervuilers. Het gevoel van straffeloosheid moet weg. Wie betrapt wordt op het weggooien van afval op het openbaar domein moet de maximale GASboete krijgen (€ 350) of een taakstraf.

Landbouw

Diksmuide is een landelijke stad waar nog heel wat landbouwers actief zijn op meer dan 350 landbouwbedrijven. Stellen dat Diksmuide nog een echte landbouwgemeente is, is dus niet overdreven.

Als N-VA willen we dan ook onomwonden de kaart trekken van het familiale landbouwbedrijf en moet het beleid rendabele landbouw verder ondersteunen. Het stimuleren van de korte keten waarbij de consument rechtstreeks bij de landbouwer zijn aankopen doet moet dan ook een beleidsprioriteit zijn.

Stimulerend cultuurbeleid

Zonder cultuurbeleving kan een mens zich nooit volwaardig ontplooien. Het is geweten dat ongeveer een vijfde van de bevolking niet deelneemt aan culturele activiteiten. Daarom kan je nooit genoeg spreken over cultuur, nooit genoeg aandacht besteden aan cultuur. Cultuur brengt mensen samen en verdiept de onderlinge relaties.

  • N-VA wil zich onder andere focussen op het samengaan van cultuur en toerisme. Cultuur en toerisme moeten op elkaar inspelen en meer samen gepromoot worden. In de openbare ruimte moet kunst prominent aanwezig zijn en het cultuuraanbod moet ook in de dorpen bereikbaar blijven. De plaatselijke dorpsraden en bewonersplatforms hebben ook op dit punt een zeer belangrijke rol te spelen. Onze cultuurdienst moet hierbij volop ondersteuning bieden.
  • Met de Bibbus brengen we de bibliotheek terug naar de deelgemeenten.
  • Wij zijn bereid om in te gaan op de vraag van de cultuurraad om de diensten cultuur en evenementen samen te voegen.

Versterken identiteit

Als N-VA vinden we het heel belangrijk dat Diksmuide als symboolstad met zijn IJzertoren een Vlaamse uitstraling heeft. 11 juli moet weer een echte feestdag worden met een door de stad georganiseerde 11 juli-viering.

De stad dient het gebruik van Nederlands bij naamgeving en reclame voor winkels, ondernemingen of projectontwikkelaars actief te promoten. Uiteraard moet ook de eigen stad ervoor zorgen dat zijn eigen documenten in keurig en modern Nederlands worden aangeboden aan zijn burgers. Bijzondere aandacht gaat naar taallessen voor nieuwkomers zodat een spoedige integratie mogelijk is.